روز کار آفرینی دانشگاه

نمایشگاه کار آفرینی همراه با برپایی بازیهای خلاقیت ، سرگرمی ، طنز ، و داستانهای کوتاه کار آفرینی ، معرفی مشاغل

 

مهلت تحویل وسایل : 10 دی ماه

زمانو مکان:15و 16 دی ماه ، طبقه پنجم سالن دانشجو