راه اندازی پرتال اینترنتی مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شيراز

راه اندازی پرتال اینترنتی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شيراز

 

پرتال مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شيراز به همت موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی سازمان مرکزی راه اندازی شد.

نشانی پرتال های مراکز آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به  جهاد دانشگاهی:

مشاهده لیست آدرس پرتال های مراکز

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی