قابل توجه دانشجويان ترمي

قابل توجه دانشجويان ترمي

دانشجويان مذكور جهت تحويل گرفتن تاييديه انتخاب واحد خود تا تاريخ 91/08/24 در ساعات اداري به آموزش مركز سر كار خانم عوض پور مراجعه نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی