پروژه 94-2

 

 

 

فرآیند آموزش درس پروژه

*قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

 

 

1-انتخاب واحد در سایت سجاد

2-اخذ فرم پیشنهاد پروژه از سایت Shirazjju توسط دانشجو

       فرم را دانلود کنید

3-شرکت در کلاس توجیهی با حضور مدرس مربوطه (حداکثر یک هفته بعد از زمان حذف و اضافه)
4-تعیین موضوع پروژه و تائیدآن توسط استاد مربوطه (حداکثر سه هفته بعد از زمان حذف و اضافه)و تحویل آن به کمیته بررسی پروژه
5-بررسی موضوع در کمیته بررسی پروژه (جهت عدم وجود موضوعات مشابه و تکراری)
6-تحویل کپی فرم پیشنهاد پروژه  به دانشگاه (حداکثر 30 روز بعد از زمان حذف و اضافه)
7-تکمیل فرم گزارش پیشرفت ماهانه توسط استاد مربوطه(در 3 مرحله صورت می پذیرد)با ذکر میزان پیشرفت و پیشنهادات بهبود کار، با ذکر تاریخ و امضا
8-تعیین وقت برای دفاع از پروژه
9-ارسال مستندات و فایل اجرائی پروژه 10 روز قبل از دفاع، به استاد پروژه
10-تائید کتابخانه جهت صحت ساختار مستندات پروژه یک هفته قبل از دفاع
11-دفاع از پروژه با حضور استاد راهنما و اساتید مشاور (اساتید محترم قبل از دفاع ،فرم دفاع ،نمره،را از مدیر گروه تحویل بگیرند.)

12-ثبت نمره توسط استاد راهنما و مشاور در فرم دفاع پروژه
13-تحویل فرم نمره پروژه به مدیر گروه توسط استاد راهنما
14-ثبت نمره نهایی دانشجو توسط استاد راهنما در سایت و تحویل فرم دفاع به کارشناس آموزش مرکز(خانم خلفی نژاد)
15-تحویل مستندات پروژه به کتابخانه توسط  دانشجو و اخذ رسید از مسوول کتابخانه و تحویل آن به کارشناس آموزش حداکثر یک هفته پس از تاریخ دفاع
 
 
**تذکر هر گونه پیشنهاد و انتقاد را به مدیر گروه اطلاع دهید.
 
 
 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی