تایید برگ انتخاب واحد

اطلاعيه تائيد انتخاب واحد

دانشجويان گرامي موظفند تا پايان فروردين 94 جهت تسويه حساب مالي طبق روال ذيل مراجعه نمايند.درغير اينصورت ارائه هرگونه خدمات به ايشان امكانپذيرنخواهد بود.

1-                   اخذ 2 نسخه پرينت انتخاب واحد از سامانه سجاد

2-                مراجعه به مديرگروه جهت تائيد انتخاب واحد(پيش نياز،ترم بندي و...)

3-                 مراجعه به آموزش جهت ممهور كردن برگ انتخاب واحد

4-                  مراجعه به امور مالي جهت ممهور كردن برگ انتخاب واحد وتسويه حساب

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی