پروژه

 

 

 

فرآیند اجرایی پروژه پایان دوره کارشناسی

*قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

 

 

1-انتخاب واحد در سایت سجاد

2-   اخذ فرم پیشنهاد پروژه از سایت www.shirazjju.ac.ir توسط دانشجو

 

       فرم را دانلود کنید

 

 

 

1-    شرکت در کلاس توجیهی با حضور استاد راهنما كه تاريخ آن در شروع ترم به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.

 

2-    تعیین موضوع پروژه و تائیدآن توسط استاد راهنما (موضوعات پروژه مشخص شده وتحويل استاد راهنما گرديده است.)

 

3-    تکمیل فرم گزارش پیشرفت پروژه توسط استاد راهنما  كه در 10 جلسه درنيمسالهاي اول ودوم و5 جلسه در ترم تابستان صورت می پذیرد .با ذکر میزان پیشرفت و پیشنهادات بهبود کار، با ذکر تاریخ و امضا(عدم حضور دانشجو در هرجلسه غيبت منظور واز نمره نهائي كسر مي گردد.) وارسال مستندات و فایل اجرائی پروژه به استاد راهنما

 

4-    تائید  صحت ساختار مستندات پروژه توسط کتابخانه درطي مراحل پيشرفت پروژه

 

5-    دفاع از پروژه ومستندات با حضور استاد راهنما و استاد داور (دانشجويان محترم مي بايست درآخرين روز جلسه پيشرفت پروژه ،فرم دفاع پروژه را از استاد راهنما تحویل بگیرند.)

 

6-     ثبت نمره توسط استاد راهنما واستاد داور در فرم دفاع پروژه

 

7-    تحویل فرم دفاع از پروژه پاياني به دانشجو

 

8-    تحویل مستندات پروژه به کتابخانه توسط  دانشجو و اخذ رسید از مسئول کتابخانه و تحویل آن به کارشناس پروژه(درصورت عدم تكميل مستندات پروژه ،دريافت تاريخ توسط مسئول كتابخانه)

 

9-    ثبت نمره نهائي دانشجو بعد از تائيد كارشناس پروژه

 

*تذکر هر گونه پیشنهاد و انتقاد را به كارشناس پروژه اطلاع دهید.

 

**لازم به توضيح است موضوعاتي غير از موضوعات مشخص شده قابل بررسي نمي باشد،مگر در موارد خاص و به شرط عدم وجود موضوعات از قبل تعيين شده با نظر كميته بررسي پروژه

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی