حذف و اضافه

حذف اضافه کاردانی 15 و 16 مهر 93

حذف اضافه کارشناسی 17و18و19 مهر 93 می باشد

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی