جشن ازدواج دانشجویی

دانشجویان متقاضی شرکت در هیجدهمین دوره جشن ازدواج دانشجویی که تاریخ ازدواج آنها  92/7/1 لغایت 93/7/30 می باشد جهت ثیت نام www.nahad.ir مراجعه نمایند.

پس از ثبت نام فرم نهایی را پرینت گرفته و به بخش فرهنگی (خانم مرتضوی) تحویل دهند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی