زمان پاسخگویی به دانشجویان

زمان پاسخگویی به دانشجویان در قسمت اداری دانشگاه از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12 می باشد .

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی