پروژه کارورزی و کاربینی

دانشجویان محترم که درس پروژه ،کارورزی و کاربینی را در ترم 1-93 اخذ نموده اند جهت انجام مراحل اداری آن بعد از زمان حذف و اضافه به دانشگاه مراجعه نمایند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی