جدول ترم بندی ترم مهر 93 ویرایش

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي علم كامپيوتر

3

48

-

-

-

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

كارگاه كامپيوتر1

1

-

48

-

-

كارگاه كامپيوتر2

1

-

48

-

كارگاه كامپيوتر1

برنامه نويسي مقدماتي

3

32

32

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي شي گرا

3

32

32

برنامه نويسي مقدماتي

-

ساختمان داده ها

3

48

-

برنامه نويسي مقدماتي

-

ساختمان وزبان ماشين

2

32

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

اصول طراحي صفحات وب

3

32

32

برنامه نويسي مقدماتي

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

كارگاه كامپيوتر1

-

زبانهاي برنامه نويسي بصري

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

برنامه سازي سيستم

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

اصول طراحي صفحات وب

-

زبان تخصصي

2

32

-

زبان خارجي

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارورزي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي شبكه

3

32

32

برنامه سازي شي گرا،شبكه هاي كامپيوتري

-

پايگاه داده ها

3

32

32

ساختمان داده ها

-

برنامه نويسي سيتمهاي توزيع شده

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

17

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني فنآوري اطلاعات –اينترنت وشبكه هاي گسترده

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي علم كامپيوتر

3

48

-

-

-

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

كارگاه كامپيوتر

1

-

48

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

3

32

32

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي منطقي

2

32

-

رياضي علم كامپيوتر

-

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

كارگاه كامپيوتر

-

كارگاه لينوكس

1

-

48

-

كارگاه كامپيوتر

زبان تخصصي اينترنت

3

48

-

زبان خارجي

-

كارگاه طراحي صفحات وب

1

-

48

برنامه نويسي مقدماتي

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

جمع واحد

18

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آشنايي با مباني امنيت شبكه

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

مفاهيم TCP/IP

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

آشنايي با سرويس دهنده هاي اينترنتي

2

32

-

-

مفاهيم TCP/IP

كارگاه آشنايي با سرويس دهنده هاي اينترنتي

1

-

48

-

آشنايي با سرويس دهنده هاي اينترنتي

كارگاه برنامه سازي تحت وب

1

-

48

كارگاه طراحي صفحات وب

-

برنامه سازي شبكه

3

32

32

برنامه نويسي مقدماتي-شبكه هاي كامپيوتري

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارورزي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پيكربندي مسيريابهاي شبكه

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

مديريت وسنجش شبكه هاي گسترده

2

32

-

مفاهيم TCP/IP

-

كارگاه مديريت وسنجش شبكه هاي گسترده

1

-

48

-

مديريت وسنجش شبكه هاي گسترده

شناخت وپيكربمدي ISP

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

حريم خصوصي وامنيت اينترنت

2

32

-

آشنايي با مباني امنيت شبكه

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

جمع واحد

17

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني كامپيوتر – سيستم هاي رايانه اي 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي علم كامپيوتر

3

48

-

-

-

رياضي كاربردي

3

48

-

-

-

كارگاه كامپيوتر

1

-

48

-

-

فيزيك الكتريسيته

2

32

-

-

رياضي كاربردي

آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته

1

-

48

-

فيزيك الكتريسيته

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه نويسي

3

32

32

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

كارگاه كامپيوتر

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي

3

48

-

فيزيك الكتريسيته

-

آزمدارهاي الكتريكي والكترونيكي

1

-

48

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

جمع واحد

18

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارمنطقي

3

48

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي – رياضي علم كامپيوتر

-

دستگاههاي جانبي رايانه اي

2

32

-

-

مدارمنطقي

كارگاه دستگاه هاي جانبي رايانه اي

1

-

48

-

دستگاههاي جانبي رايانه اي

معماري كامپيوتر

2

32

-

-

مدارمنطقي

توليدمدارهاي چاپي

2

32

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي

-

كارگاه توليد مدارهاي چاپي

1

-

48

-

توليد مدارهاي چاپي

زبان فني وكاتالوگ خواني

3

48

-

زبان خارجي

-

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

كارورزي1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

نرم افزار هاي كاربردي

1

-

48

برنامه نويسي

مدار منطقي

جمع واحد

19

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

ميكروكنترلرها

2

32

-

برنامه نويسي

معماري كامپيوتر

كارگاه ميكروكنترلرها

1

-

48

-

ميكروكنترلرها

دستگاههاي اندازه گيري سنسورها

2

32

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي

-

آزمايشگاه دستگاه اندازه گيري سنسورها

1

-

48

-

دستگاههاي اندازه گيري سنسورها

معماري سيستمهاي رايانه اي همراه

2

32

-

معماري كامپيوتري

-

كارگاه معماري سيستمهاي رايانه اي همراه

1

-

48

-

معماري سيستمهاي رايانه اي همراه

كارآفريني

2

32

-

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

پروژه سخت افزار

3

-

144

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

 

 

 

                                                                              جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني ربات 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضيات كاربردي ربات

3

48

-

-

-

فيزيك مكانيك

2

32

-

-

رياضيات كاربردي ربات

كارگاه كامپيوتر وبرنامه سازي

1

-

48

-

-

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

2

32

-

-

-

آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

1

-

32

-

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

نقشه كشي صنعتي

1

-

48

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

اصول ديجيتال

3

48

-

-

-

ماشين هاي الكتريكي

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

زبان فني

2

32

-

-

-

مدارهاي الكتريكي

2

32

-

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

-

آزمايشگاه اصول ديجيتال

1

-

32

-

اصول ديجيتال

آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

1

-

32

-

ماشين هاي الكتريكي

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

كاربردفنآوري اطلاعات وارتباطات

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

جمع واحد

17

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي الكترونيكي

2

32

-

مدارهاي الكتريكي

-

آز مدارهاي الكترونيكي

1

-

32

-

مدارهاي الكترونيكي

ميكروكامپيوترها

2

32

-

اصول ديجيتال

-

رباتيك

3

48

-

-

-

آزمايشگاه رباتيك

1

-

32

-

رباتيك

كارگاه كنترل ربات

2

-

96

-

رباتيك

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

كارورزي1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

ربات هاي انسان نما1

2

-

96

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

الكترونيك قدرت ومحركه ها

2

32

-

مدارهاي الكترونيكي

-

آزمايشگاه الكترونيك قدرت ومحركه ها

1

-

32

-

الكترونيك قدرت ومحركه ها

آزمايشگاه ميكرو كامپيوترها

1

-

32

-

الكترونيك قدرت ومحركه ها

سنسورهاي ربات

3

48

-

رباتيك

-

آزمايشگاه سنسورهاي رباتيك

1

-

32

آزمايشگاه رباتيك

سنسورهاي ربات

كاربرد ربات در اتوماسيون

1

16

-

-

-

كارگاه كاربرد دراتوماسيون

2

-

64

-

كاربرد ربات در اتوماسيون

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

ربات هاي انسان نما1

2

-

96

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربد فنآوري اطلاعات وارتباطات

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني ابزار دقيق

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي عمومي

2

32

-

-

-

فيزيك عمومي

2

32

-

-

-

رسم فني برق

1

-

48

-

-

كارگاه عمومي برق

1

-

64

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

جمع واحد

16

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات كاربردي

2

32

-

رياضيات عمومي

-

كارگاه عمومي مكانيك

1

-

64

-

-

مدارهاي الكتريكي

3

48

-

فيزيك عمومي-رياضي عمومي

-

آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي

1

-

48

-

مدارهاي الكتريكي

مدارهاي منطقي

2

32

-

-

الكترونيك عمومي

آزمايشگاه مدارهاي منطقي كامپيوتر

1

-

48

-

مدارهاي منطقي

فارسي

3

48

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اندازه گيري الكتريكي

2

32

-

-

مدارهاي الكتريكي

ميكروپروسسور

2

32

-+

مدارهاي منطقي

-

كنترل مقدماتي

2

32

-

رياضيات كاربردي

-

الكترونيك عمومي

3

48

-

-

مدارهاي الكتريكي

مباني ماشين هاي الكتريكي

2

32

-

مدارهاي الكتريكي

-

تعمير كارتهاي الكترونيكي

2

16

48

-

مدارهاي منطقي

كاربردي فنآوري اطلاعات وارتباطات

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

 

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

جمع واحد

20

-

-

كارورزي2          2        240         تابستان بعد از ترم چهارم

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

الكترونيك صنعتي

2

32

-

الكترونيك عمومي

-

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

1

-

48

-

الكترونيك صنعتي

آزمايشگاه الكترونيك عمومي

1

-

48

-

الكترونيك عمومي

اصول كنترل صنعتي

2

32

-

كنترل مقدماتي

-

سيستمهاي كنترل نئوماتيكي وهيدروليكي وآزمايشگاه

2

16

48

كنترل مقدماتي

-

كنترل كننده هاي الكترونيكي وآزمايشگاه

2

16

48

كنتل مقدماتي و الكترونيك عمومي

-

مدارات پالس وسوئيچينگ

2

32

-

الكترونيك عمومي

-

حفاظت سيستمهاي كسب اطلاعات

2

32

-

-

مدارات پالس وسوئيچينگ

ابزار دقيق واندازه گيري كميات غير الكترونيكي

2

32

-

اندازه گيري الكتريكي

-

آزمايشگاه اندازه گيري كميات غير الكتريكي

1

-

48

-

ابزار دقيق واندازه گيري كميات نيرو الكتريكي

كارگاه ابزار دقيق

1

-

64

-

ابزار دقيق واندازه گيري كميات

كارورزي1

2

-

240

بعد از ترم دوم

-

آز اندازه گيري الكتريكي

1

-

48

اندازه گيري الكتريكي

-

جمع واحد

21

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

***اخذ درس كارورزي1 به مدت 240 ساعت در ترم تابستان بعد ازپايان ترم دوم

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري  ورودي مهر92

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي علم كامپيوتر

3

48

-

-

-

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

كارگاه كامپيوتر

1

-

48

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

3

32

32

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي منطقي

2

32

-

رياضي علم كامپيوتر

-

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

كارگاه كامپيوتر

-

كارگاه لينوكس

1

 

48

-

كارگاه كامپيوتر

سيستم عامل مديريت شبكه

2

32

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

كارگاه سيستم عامل مديريت شبكه

1

-

48

-

سيستم عامل مديريت شبكه

برنامه سازي شبكه

3

32

32

برنامه نويسي مقدماتي- شبكه هاي كامپيوتري

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

جمع واحد

18

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مفاهيم TCP/IP

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

آشنايي با مباني امنيت شبكه

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

پيكربندي سرورهاي شبكه

3

32

32

سيستم عامل مديريت شبكه

-

كارگاه سخت افزار شبكه

1

-

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

زبان تخصصي شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

زبان خارجي

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

كارورزي1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

سوئيچينگ درشبكه هاي محلي

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

كارگاه پياده سازي شبكه هاي شخصي

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

-

كارگاه پياده سازي شبكه هاي محلي

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

پيكربندي سرورهاي شبكه

نرم افزار هاي كاربردي شبكه

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

سوئيچينگ درشبكه هاي محلي

شبكه هاي بيسيم

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

جمع واحد

17

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري  ورودي بهمن92

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

-

-

رياضي علم كامپيوتر

3

48

-

-

-

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

كارگاه كامپيوتر

1

-

48

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

3

32

32

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

دانش خانواده وجمعيت

2

32

-

-

-

جمع واحد

20

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي منطقي

2

32

-

رياضي علم كامپيوتر

-

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

كارگاه كامپيوتر

-

كارگاه لينوكس

1

 

48

-

كارگاه كامپيوتر

كارگاه سخت افزار شبكه

1

-

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

زبان تخصصي شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

زبان خارجي

-

اخلاق وتربيت اسلامي

2

32

-

-

-

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

جمع واحد

18

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مفاهيم TCP/IP

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

آشنايي با مباني امنيت شبكه

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

كارگاه پياده سازي شبكه هاي شخصي

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

-

كارگاه سيستم عامل مديريت شبكه

1

-

48

-

سيستم عامل مديريت شبكه

انديشه اسلامي 1

2

32

-

-

-

كارورزي1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

برنامه سازي شبكه

3

32

32

برنامه نويسي مقدماتي- شبكه هاي كامپيوتري

-

سيستم عامل مديريت شبكه

2

32

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

جمع واحد

19

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

سوئيچينگ درشبكه هاي محلي

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

كارگاه پياده سازي شبكه هاي محلي

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

پيكربندي سرورهاي شبكه

نرم افزار هاي كاربردي شبكه

1

-

48

كارگاه سخت افزار شبكه

سوئيچينگ درشبكه هاي محلي

شبكه هاي بيسيم

3

32

32

مفاهيم TCP/IP

-

فارسي

3

48

-

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

پيكربندي سرورهاي شبكه

3

32

32

سيستم عامل مديريت شبكه

-

جمع واحد

17

-

-

 

***اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

رياضي پيش دانشگاهي

2

32

-

-

-

 

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اخلاق حرفه اي

2

32

-

-

-

اصول سرپرستي

2

32

-

-

-

كارآفريني

2

32

-

-

-

گزارش نويسي

2

32

-

-

-

 

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري الكترونيك صنعتي 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

ترم اول

-

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

معادلات ديفرانسيل

3

48

-

-

رياضي عمومي

برنامه سازي رايانه اي

1

-

64

-

-

زبان تخصصي2

2

32

-

-

-

مدار الكتريكي

3

48

-

-

معادلات ديفرانسيل

اصول ميكروكامپيوتر

3

48

-

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي مخابراتي

3

48

-

-

مدارهاي الكترونيكي2

مدارهاي الكترونيكي

3

48

-

مدارهاي الكتريكي

-

محاسبات عددي

2

32

-

-

-

مدارهاي مجتمع خطي

3

48

-

-

-

آز اصول ميكروكامپيوتر

1

-

48

اصول ميكروكامپيوتر

-

سيستمهاي كنترل خطي

3

48

-

-

مدارهاي الكتريكي

ورزش1

1

-

32

-

-

مهارتهاي مسئله يابي ويادگيري

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل كننده هاي صنعتي

3

48

-

اصول ميكروكامپيوتر

-

آزمدارهاي مخابراتي

1

-

48

مدارهاي مخابراتي

-

آز مدارهاي الكترونيكي

1

-

48

مدارهاي الكترونيكي

-

ابزاردقيق واندازه گيري الكترونيكي

2

32

-

مدارهاي مجتمع خطي

-

آز سيستمهاي كنترل خطي

1

-

48

سيستمهاي كنترل خطي

-

الكترونيك صنعتي

3

48

-

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

انديشه اسلامي2

2

32

-

-

-

كارورزي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

جمع

19

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

نرم افزارهاي كاربردي درالكترونيك

1

-

64

مدارهاي الكترونيكي

مدارهاي مجتمع خطي

آز كنترل كننده هاي صنعتي

1

-

48

-

كنترل كننده هاي صنعتي

آز مدارهاي مجتمع خطي

1

-

48

مدارهاي مجتمع خطي

-

پروژه

2

-

96

-

-

كارورزي2

2

-

240

پايان ترم

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

خطوط انتقال مخابراتي

2

32

-

مدارهاي الكتريكي

-

منابع تغذيه

2

32

-

مدارمجتمع خطي

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

جمع

15

-

-

دروس جبراني                           

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضي عمومي

2

32

-

-

-

مدارهاي الكتريكي

2

32

-

-

-

ماشين هاي الكتريكي

2

32

-

-

-

الكترونيك صنعتي

2

32

-

-

-

اندازه گيري الكتريكي

2

32

-

-

-

سيستمهاي كنترل اتوماتيك

2

32

-

-

-

 

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري سيستمهاي سخت افزار رايانه اي  

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

ترم اول

-

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

ساختمان گسسته

2

32

-

-

-

آمار واحتمالات مهندسي

2

32

-

-

-

شبكه TCP/IP

3

48

-

-

-

انتقال داده ها

2

32

-

-

آمار احتمالات مهندسي –رياضي مهندسي

برنامه نويسي پيشرفته وسيستم

3

32

32

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

   

كارگاه  سيستم عامل لينوكس وويندوز

1

-

48

-

-

جمع

18

-

-

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

ساختمان داده ها والگوريتم

2

32

-

-

برنامه نويسي پيشرفته وسيستم

سيستمهاي كنترل خطي

2

32

-

رياضي مهندسي

-

مهندسي اينترنت

3

32

32

شبكه TCP/IP

-

زبان تخصصي

2

32

-

-

-

ريزپردازنده

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي ويادگيري

2

32

-

-

-

الكترونيك ديجيتال

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

زبان طراحي سخت افزار

2

32

-

ساختمان داده والگوريتم

-

كارگاه زبان طراحي سخت افزار

1

-

48

-

زبان طراحي سخت افزار

كنترل صنعتي ديجيتال

2

32

-

سيستمهاي كنترل خطي – ساختمان داده هاوالگوريتم

-

طراحي شبكه LAN

2

16

32

مهندسي اينترنت

-

معماري سوئيچها ومسير يابي  شبكه

3

32

32

مهندسي اينترنت

-

مديريت كسب وكار وبهره وري

2

32

-

-

-

كارورزي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

طراحي مدارهاي واسط

3

48

-

الكترونيك ديجيتال

-

كارگاه كنترل صنعتي

1

-

48

-

كنترل صنعتي

جمع

20

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

مديريت كسب وكار وبهره وري

2

32

-

-

-

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اتوماسيون وشبكه هاي صنعتي

2

32

-

طراحي شبكه LAN

-

كارگاه  اتوماسيون وشبكه هاي صنعتي

1

-

48

-

اتوماسيون وشبكه هاي صنعتي

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

هوش مصنوعي

2

16

32

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

كارورزي 2

2

-

240

ترم آخر

-

پروژه

3

-

144

-

-

آزمديريت وسنجش شبكه

1

-

48

مهندسي اينترنت

-

جمع

16

-

-

دروس جبراني                           

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

معماري كامپيوتر

2

32

-

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

2

32

-

-

-

مدارهاي الكتريكي والكترونيكي

2

32

-

-

-

رياضي كاربردي

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري شبكه هاي كامپيوتري  

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كاربيني

1

-

32

ترم اول

-

رياضيات كاربردي شبكه

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

3

48

-

-

-

آمار واحتمالات كاربردي

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

رياضي گسسته-رياضي كاربردي شبكه

-

پروتكل هاي TCP/IP

2

32

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پياده سازي شبكه هاي محلي

1

-

48

شبكه هاي كامپيوتري

-

سوئيچينگ ومسيريابي در شبكه هاي محلي

2

16

64

رياضي گسسته-رياضي كاربردي شبكه

-

سخت افزار سوئيچ ها ومسيرياب ها

2

32

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

پيكربندي سرورهاي شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري -پروتكل هاي TCP/IP

-

كارگاه پيكربندي سرورهاي شبكه هاي كامپيوتري

1

-

48

-

پيكربندي سرورهاي شبكه هاي كامپيوتري

ماشين مجازي

2

16

48

شبكه هاي كامپيوتري -پروتكل هاي TCP/IP

-

كارگاه راه اندازي ايستگاههاي كاري

1

-

48

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي ويادگيري

2

32

-

   

جمع

16

-

-

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

نصب وراه اندازي شبكه هاي درون سازماني

2

16

48

-

-

مديريت منابع وجريان كاري

3

32

32

شبكه هاي كامپيوتري

-

مديريت انتتقال پيام

2

16

32

-

-

ارائه دهندگان خدمات اينترنت

2

32

-

-

پيكربندي سرورهاي شبكه هاي كامپيوتري

مديريت كسب وكار وبهره وري

2

32

-

-

-

كارورزي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تفسيرموضوعي قرآن

2

32

-

-

-

امنيت شبكه هاي كامپيوتري

3

48

-

-

رياضي گسسته-رياضي كاربردي شبكه

جمع

20

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

مديريت كسب وكار وبهره وري

2

32

-

-

-

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

شبكه هاي نوري

3

48

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

آزمايشگاه شبكه هاي نوري

1

-

32

-

-

شبكه هاي سيار وبيسيم

2

32

-

شبكه هاي كامپيوتري

-

كارگاه شبكه هاي سيار وبيسيم

1

-

48

-

-

فنآوري شبكه هاي گسترده

2

32

-

-

-

 پروژه طراحي وپياده سازي شبكه هاي كامپيوتري

2

-

144

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

كارورزي 2

2

-

240

ترم آخر

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

جمع

16

-

-

دروس جبراني                           

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

2

32

-

-

-

مباني نرم افزار اطلاعات

2

32

-

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

32

-

-

-

مدارهاي منطقي

2

32

-

-

-

سيستم عامل مديريت شبكه

2

32

-

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني سخت افزار كامپيوتر  (73 واحد)

 

ترم اول

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

نقشه كشي صنعتي 

2

16

48

-

-

مدار الكتريكي

3

48

-

-

فيزيك الكتريسته

فيزيك الكتريسته

2

32

-

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

رياضي

3

48

-

-

-

فارسي

3

48

-

-

-

مباني نظري اسلام

2

32

-

-

-

تربيت بدني 1

1

-

32

-

-

جمع واحد

19

 

 

 

ترم دوم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آز فيزيك

1

-

48

-

فيزيك الكتريسته

مدار منطقي

3

48

-

-

الكترونيك

برنامه‌سازي كامپيوتر1

3

48

-

رياضي

-

زبان تخصصي

2

32

-

زبان خارجي

-

رياضي كاربردي

3

48

-

رياضي

-

آمار و احتمالات

3

48

-

رياضي

-

آز مدار الكتريكي

1

-

48

-

مدار الكتريكي

الكترونيك

3

48

-

مدار الكتريكي

-

جمع واحد

19

 

 

 

 

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

ريزپردازنده

3

48

-

-

معماري كامپيوتر

اصول اندازه‌گيري

2

32

-

الكترونيك

-

كاربرد مخابرات

3

48

-

الكترونيك

-

كارگاه كامپيوتر

2

-

96

-

برنامه‌سازي كامپيوتري

كارگاه عمومي برق

1

-

48

-

-

آز مدار منطقي

1

-

48

-

مدار منطقي

آز الكترونيك

1

-

48

-

الكترونيك

اخلاق اسلامي

2

32

-

-

-

معماري كامپيوتر

3

48

-

مدار منطقي

-

جمع واحد

18

 

 

 

 

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

دستگاه جانبي

2

32

-

ريزپردازنده

-

اصول سرپرستي

2

32

-

ترم آخر

-

اصول شبكه‌ها و سيستم‌هاي كامپيوتري

3

48

-

-

پروژه سخت‌افزار

كارآفريني

3

32

32

-

-

آز ريزپردازنده

1

-

48

-

ريزپردازنده

پروژه

3

-

144

ريزپردازنده

آزريزپردازنده

آز دستگاه جانبي

1

-

48

-

دستگاه‌هاي جانبي

آز معماري كامپيوتر

1

-

48

-

معماري كامپيوتر

بهداشت و تنظيم خانواده

1

16

-

-

-

جمع واحد

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني نرم افزار كامپيوتر  (69 واحد)

 

ترم اول

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضي در علم كامپيوتر1 

3

48

-

-

-

برنامه‌سازي مقدماتي

3

32

32

-

-

كارگاه كامپيوتر1

1

-

48

-

-

معارف اسلامي 1

2

32

-

-

-

زبان فارسي

3

48

-

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

جمع واحد

15

 

 

 

ترم دوم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضي در علم كامپيوتر2

3

48

-

رياضي در علم كامپيوتر1

-

ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌

3

48

-

برنامه‌سازي مقدماتي

-

برنامه‌سازي شيءگرا

3

48

-

برنامه‌سازي مقدماتي

-

اصول و طراحي و برنامه‌سازي تحت وب

3

32

32

-

شيءگرا

كارگاه كامپيوتر2

1

-

48

كارگاه 1

-

زبان تخصصي1

1

16

-

زبان خارجي

-

اخلاق اسلامي

2

32

-

-

-

تربيت بدني 1

1

-

32

-

-

جمع واحد

17

 

 

 

 

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

سيستم و ساختارفايل

2

32

-

ساختمان داده‌ها

-

زبان تخصصي 2

1

16

-

زبان تخصصي1

-

كارگاه لينوكس

1

-

48

كارگاه 2

-

برنامه‌نويسي شبكه

3

32

32

شيءگرا

-

مباحث ويژه1

3

48

-

بعد از ترم دوم

-

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

3

48

-

شيء گرا

-

شبكه­هاي TCP/IP (اختياري 1)

3

48

-

شيء گرا

-

جمعيت و تنظيم خانواده

1

16

-

-

-

كارآفريني

3

32

32

-

-

جمع واحد

20

 

 

 

 

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده‌ها

3

32

48

سيستم و ساختار فايل

-

زبان تخصصي 3

1

16

-

زبان 2

-

مباحث ويژه 2

3

48

-

بعد از ترم سوم

-

پروژه

3

-

144

در ترم آخر

-

كارآموزي

2

-

240

در ترم آخر

-

اصول­شبكه­سازي

(اختياري 2)

3

48

-

شيء گرا

 

كارگاه مدل‌سازي سيستم

1

 

64

مدل سازي سيستم

-

آز پايگاه داده‌ها

1

 

32

-

-

جمع واحد

17

 

 

 

***درس جبراني رياضي وآمارمقدماتي :اخذ اين درس براي ديپلم هاي غير مرتبط ويا ديپلمهاي مرتبطي كه 4 سال از اخذ مدركشان گذشته باشد،الزامي است.

(ديپلم مرتبط:رياضي فيزيك وعلوم تجربي)

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارشناسي الكترونيك  (70 واحد)

 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مدارهاي الكتريكي

3

48

-

-

معادلات ديفرانسيل

معادلات ديفرانسيل

3

48

-

-

رياضي عمومي

رياضي عمومي

3

48

-

-

-

زبان خارجي (تخصصي)

2

32

-

-

-

برنامه‌سازي رايانه‌اي

3

48

-

-

-

تربيت بدني 2

1

-

32

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

جمع واحد

17

 

 

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

اصول ميكروكامپيوتر

3

48

-

-

-

مدارهاي مخابراتي

3

48

-

-

مدارهاي الكترونيكي2

آز مدارهاي الكتريكي

1

-

48

مدارهاي الكتريكي

-

مدارهاي الكترونيكي2

3

48

-

مدارهاي الكتريكي

سيستمهاي كنترل خطي

محاسبات عددي

2

32

-

برنامه‌سازي‌رايانه‌اي

-

الكترونيك صنعتي

3

48

-

-

-

مدارهاي مجتمع خطي

2

32

-

-

-

مباحث ويژه در الكترونيك

3

48

-

-

-

جمع واحد

20

 

 

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آز اصول ميكروكامپيوتر

1

-

48

-

اصول ميكرو كامپيوتر

كنترل كننده‌هاي صنعتي

3

48

-

اصول ميكرو كامپيوتر

-

آزمدارهاي مخابراتي

1

-

48

-

مدارهاي مخابراتي2

آزمدارهاي الكترونيكي2

1

-

48

-

مدارهاي الكترونيكي2

سيستم‌هاي كنترل خطي

3

48

-

مدارهاي الكتريكي

-

زبان تخصصي

2

32

-

-

-

خطوط انتقال مخابراتي

2

32

-

مدارهاي الكتريكي

-

منابع تغذيه

2

32

-

مدار مجتمع خطي

-

متون اسلامي

2

32

-

-

-

آزمدارهاي مجتمع خطي

1

-

48

-

مدارهاي مجتمع خطي

جمع واحد

18

 

 

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده (1واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

شبكه‌هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

نرم‌افزارهاي كاربردي در الكترونيك

2

-

96

-

-

آز سيستم‌هاي كنترل خطي

1

-

48

سيستم‌هاي كنترل خطي

-

پروژه

3

-

144

پس گذراندن 50واحد

-

كارآموزي

3

-

360

80%واحددوره

 

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

جمع واحد

15

 

 

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

فيزيك الكتريسيته ومغناطيس

3

48

-

-

-

اصول مدارهاي ديجيتال

2

32

-

-

-

تحليل مدارهاي الكتريكي

3

48

-

-

-

مدارهاي مخابراتي

3

48

-

-

-

تحليل مدارهاي الكترونيكي

3

48

-

-

-

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي تكنولوژي  فنآوري اطلاعات –فنآوري اطلاعات

 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

جمع

14

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

زبان تخصصي

2

32

-

-

-

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

اخلاق حرفه اي

1

16

-

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

خدمات ارزش افزوده درفنآوري اطلاعات

2

32

-

تجارت الكترونيكي

-

پياده سازي مدل هاي تجارت الكترونيكي

2

16

48

تجارت الكترونيكي – برنامه سازي تحت وب

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

مديريت ارتباط با مشتري

3

32

32

تجارت الكترونيكي

-

هوش مصنوعي

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

مديريت خدمات فنآوري اطلاعات

3

32

32

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

نمايه سازي

2

32

-

-

-

سيستم هاي خبره

3

32

32

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات در سازمان

2

32

-

مديريت فنآوري اطلاعات

-

شيوه ارائه  مطالب علمي وفني

2

16

32

-

-

پروژه فنآوري اطلاعات

3

-

144

مديريت پروژ ه هاي فنآوري اطلاعات

-

كارورزي

1

-

120

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

سيستم هاي اطلاعات مديريت

3

32

48

مهندسي نرم افزار

-

جمع

17

-

-

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

3

48

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

3

48

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

آشنايي با مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

 

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري  اطلاعات –فنآوري اطلاعات

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

كاربيني

1

-

32

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

اصول فنون مذاكره

2

32

-

-

-

جمع

15

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

خدمات ارزش افزوده درفنآوري اطلاعات

2

32

-

تجارت الكترونيكي

-

مديريت ارتباط با مشتري

3

32

32

تجارت الكترونيكي

-

پياده سازي مدل هاي تجارت الكترونيكي

2

16

48

تجارت الكترونيكي – برنامه سازي تحت وب

-

هوش مصنوعي

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

مديريت خدمات فنآوري اطلاعات

3

32

32

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

كارورزوي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

نمايه سازي

2

32

-

-

-

جمع

19

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

سيستم هاي خبره

3

32

32

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات در سازمان

2

32

-

مديريت فنآوري اطلاعات

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

پروژه فنآوري اطلاعات

3

-

144

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

ورزش1

1

-

32

-

-

كنترل پروژه

2

-

32

-

-

سيستم هاي اطلاعات مديريت

3

32

48

مهندسي نرم افزار

-

جمع

18

-

-

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

2

32

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

آشنايي با مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

 

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري اطلاعات –امنيت اطلاعات

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

كاربيني

1

-

32

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

اصول ومفاهيم رمزنگاري

3

48

-

رياضي مهندسي –رياضي گسسته

 

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

اصول فنون مذاكره

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

امنيت سيستمها وشبكه هاي رايانه اي

3

32

48

رياضي مهندسي –رياضي گسسته

-

مدل ها واستاندارهاي امنيت اطلاعات

3

48

-

-

-

امنيت در سيستمهاي عامل

3

32

48

-

-

امنيت بانكهاي اطلاعاتي

3

32

48

بانك اطلاعات كاربردي

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

كارورزوي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

مهندسي نرم افزار امن

3

32

32

مهندسي نرم افزار

-

جمع

19

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

قراردادهاي ارتباطي امن

3

32

48

امنيت سيستمها وشبكه هاي رايانه اي

-

معماري امنيت اطلاعات

3

48

-

امنيت در سيستمهاي عامل

-

نفوذگري شبكه

3

16

64

امنيت سيستمها وشبكه هاي رايانه اي

-

پروژه امنيت اطلاعات

3

-

144

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

جمع

20

-

-

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها

2

32

-

-

-

پايگاه داده ها

2

32

-

-

-

 

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

.

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري اطلاعات –برنامه سازي تحت وب

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

كاربيني

1

-

32

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

تكنيك هاي پيشرفته برنامه سازي

3

32

32

-

-

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

اصول فنون مذاكره

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

گرافيك وانيميشن در وب

3

32

32

-

-

طراحي پايه كاربردي

3

32

32

-

-

برنامه سازي سمت كاربر

3

32

32

برنامه سازي تحت وب

-

برنامه سازي سمت سرور

3

32

32

برنامه سازي تحت وب – بانك اطلاعات كاربردي

-

برنامه سازي تحت ويندوز

3

32

32

برنامه سازي تحت وب-بانك اطلاعات كاربردي

-

كارورزوي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

جمع

19

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

راه اندازي وب سرور واينترنت

3

32

32

برنامه سازي تحت وب – برنامه سازي سمت سرور

-

امنيت در وب

3

32

32

تكنيك هاي پيشرفته برنامه سازي

-

وب سرويس ها

3

32

32

تكنيك هاي پيشرفته برنامه سازي

-

پروژه هاي برنامه سازي تحت وب

3

-

144

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

جمع

19

 

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

2

32

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري اطلاعات –تجارت الكترونيكي

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

كاربيني

1

-

32

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

امنيت درتجارت الكترونيكي

3

32

32

-

-

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

اصول فنون مذاكره

2

32

-

-

-

جمع

18

-

-

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

سيستم هاي پرداخت الكترونيكي

2

16

32

برنامه سازي تحت وب – بانك اطلاعات كاربردي

-

بانكداري الكترونيكي

3

32

32

-

-

مباني قوانين حقوقي درتجارت الكترونيكي

2

32

-

تجارت الكترونيكي

-

سيستم هاي ارتباط با مشتري

2

16

32

تجارت الكترونيكي

-

طراحي سايت هاي تجارت الكترونيكي

3

32

48

تجارت الكترونيكي

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

كارورزوي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

سيستمهاي مديريت محتوا

2

16

48

تجارت الكترونيكي

-

جمع

18

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

بازاريابي الكترونيكي

3

32

48

سيستم هاي ارتباط با مشتري

-

دولت الكترونيكي

2

32

-

سيستم هاي ارتباط با مشتري

-

طراحي كسب وكار الكترونيكي

2

32

-

سيستمهاي ارتباط با مشتري

-

مديريت استراتژيك در تجارت الكترونيكي

3

32

32

مديريت فنآوري اطلاعات

-

پروژه تحارت الكترونيكي

3

-

144

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

جمع

20

-

-

دروس جبراني                           

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

2

3

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته مهندسي فنآوري اطلاعات –طراحي صفحات وب

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضيات مهندسي

2

32

-

-

-

رياضيات گسسته

2

32

-

-

-

طراحي الگوريتم

2

16

48

-

-

بانك اطلاعات كاربردي

2

16

48

-

-

برنامه سازي شي گرا

2

16

48

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

كاربيني

1

-

32

-

-

تجارت الكترونيكي

2

32

-

-

-

جمع

17

-

-

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي تحت وب

3

32

32

برنامه سازي شي گرا

-

مهندسي نرم افزار

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

انيميشن در وب

3

32

32

-

-

مديريت فنآوري اطلاعات

2

32

-

-

-

طراحي وپياده سازي زير ساخت شبكه هاي كامپيوتري

3

32

32

-

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

اصول فنون مذاكره

2

32

-

-

-

تفسير موضوعي قرآن

2

32

-

-

-

جمع

20

-

-

-

-

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

ويرايش تصوير 1

3

32

32

-

-

تصوير سازي

3

32

32

-

-

طراحي پايه كاربردي

3

32

32

-

-

خلاقيت هنري

3

32

32

-

-

كارورزوي 1

2

-

240

پايان ترم دوم

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

مديريت وتوليد محتوا در وب

3

32

32

-

-

جمع

19

-

-

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن دروس درمقطع كارداني

بغير ازرشته هاي نرم افزار،فنآوري اطلاعات يافنآوري اطلاعات وارتباطات

دروس مهارتهاي مشترك(الزامي)

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

مهارتهاي مسئله يابي وتصميم گيري

2

32

-

-

-

اصول وفنون مذاكره

2

32

-

-

-

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

برنامه سازي سمت كاربر

3

32

32

طراحي پايه كاربردي

-

نگهداري وبروز رساني وب

3

32

32

طراحي پايه كاربردي

-

ويرايش تصوير 2

3

32

32

ويرايش تصوير 1

-

پروژه طراحي صفحات وب

3

32

144

-

-

كارورزي2

2

-

240

ترم آخر

-

كنترل پروژه

2

32

-

-

-

ورزش1

1

-

32

-

-

جمع

17

-

-

دروس جبراني                           

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

پايگاه داده ها

2

3

-

-

-

مباني فنآوري اطلاعات

2

16

32

-

-

ساختمان داده ها والگوريتم

2

32

-

-

-

شبكه هاي كامپيوتري

2

32

-

-

-

مباني امنيت شبكه

2

16

32

-

-

كاربرد فنآوري اطلاعات وارتباطات وكارآفريني مخصوص دانشجويان دارنده مدرك كارداني  معادل است.

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارشناسي نرم افزار كامپيوتر  (70 واحد)

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

زبان ماشين و اسمبلي

2

16

32

-

-

زبان تخصصي نرم‌افزار

3

48

-

-

-

طراحي الگوريتم

3

32

32

-

-

مهندسي نرم‌افزار

3

48

-

-

-

آمار و احتمال مهندسي

2

32

-

آمارواحتمال1ه سازي سيستم نمره 12ني با نمره 12

-

رياضي گسسته

2

32

-

رياضي عمومي

-

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

انديشه اسلامي 2

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

 

 

*دروس رياضي عمومي و رياضي 1 وآمارواحتمال 1 در ساختار دروس مقطع نرم افزار وسخت افزار ارائه گرديده است.

ترم دوم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

معماري كامپيوتر

2

32

-

زبان ماشين و اسمبلي

-

مهندسي اينترنت

3

32

32

-

-

آز مهندسي نرم‌افزار

1

48

-

-

مهندسي‌نرم‌افزار

شبيه‌سازي

3

32

32

مهندسي‌ نرم‌افزار

-

معادلات ديفرانسيل

2

32

-

رياضي عمومي

-

شيوه ارائه مطالب

2

32

-

-

-

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

طراحي سيستم‌هاي شيءگرا

3

32

32

-

-

جمع واحد

18

 

 

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آز معماري كامپيوتر

1

-

48

-

معماري كامپيوتر

ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي

3

32

32

-

-

طراحي صفحات وب

3

32

32

مهندسي اينترنت

-

مباحث ويژه

3

32

32

با نظرگروه بعد از ترم دوم

-

گرافيك كامپيوتري1

3

32

32

-

-

رياضي مهندسي

2

32

-

معادلات ديفرانسيل

-

ورزش1

1

-

32

-

-

متون اسلامي

2

32

-

-

-

جمع واحد

18

 

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

زبان تخصصي

2

32

-

-

-

برنامه نويسي پيشرفته

2

32

-

-

-

ذخيره وبازيابي اطلاعات

3

48

-

-

-

سيستم عامل

3

48

-

-

-

ساختمان داده ها

3

48

-

-

-

 

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

هوش مصنوعي

3

32

32

طراحي الگوريتم

-

پروژه

3

-

144

پس از گذراندن 50 واحد

طراحي سيستم‌هاي شيءگرا

كارآموزي

3

-

360

پس از گذراندن 50 واحد

-

اختياري (محيط‌هاي چند‌ رسانه‌اي)

3

32

32

-

-

برنامه‌سازي سيستم

3

32

32

زبان ماشين

-

جمع واحد

15

 

 

 

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده (1واحدي) در دوره كارداني اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني اين درس بايد اخذ گردد.
 • درس كارآفريني جايگزين يك درس اختياري مي­گردد.
 • اخذدروس جبراني جهت رشته هاي كارداني غير مرتبط

 

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارشناسي سخت افزار كامپيوتر (70 واحد) 

 

ترم اول

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مفاهيم اينترنت و TCP/IP 

3

48

-

-

ساختمان گسسته

ساختمان گسسته

2

32

-

-

-

رياضي تكميلي(مهندسي)

2

32

-

-

-

كارگاه مونتاژ و عيب‌يابي سيستم

1

-

64

-

-

كارگاه ويندوز سرور

2

-

96

-

-

زبان ماشين و برنامه‌سازي

2

32

-

-

-

برنامه‌سازي پيشرفته

2

32

32

-

-

الكترونيك ديجيتال

2

32

-

-

-

انديشه اسلامي2

2

32

-

-

-

جمع واحد

19

 

 

 

ترم دوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آشنايي با سرويس دهنده‌هاي اينترنتي

2

32

-

-

مفاهيم اينترنت و TCP/IP

مسيريابي

2

32

-

مفاهيم اينترنت و TCP/IP

-

طراحي شبكه‌هاي LAN

3

32

32

مفاهيم اينترنت و TCP/IP

-

سيستم‌هاي كنترل خطي

2

32

-

رياضي مهندسي

-

مخابرات ديجيتال

2

32

-

رياضي مهندسي

-

آز مديريت شبكه

1

-

32

كارگاه ويندوز سرور

-

طراحي مدارهاي واسط

3

48

-

-

زبان ماشين وبرنامه سازي سيستم

ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها

2

32

-

-

برنامه‌سازي­يشرفته

كارگاه لينوكس

2

-

96

-

-

جمع واحد

19

 

 

 

ترم سوم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

كارگاه سرويس‌ دهنده‌اينترنتي

1

-

48

سرويس‌دهنده‌اينترنتي

-

كارگاه مسيريابي

1

-

48

مفاهيم اينترنت،TCP/IP و مسيريابي

-

كنترل صنعتي PLC

3

48

-

سيستم هاي كنترل خطي و الكترونيك ديجيتال

-

اندازه‌گيري‌وكنترل‌رايانه

3

32

32

طراحي مدارهاي واسط

-

زبان طراحي سخت‌افزار

2

32

-

برنامه نويسي پيشرفته و الكترونيك ديجيتال

 

آز زبان طراحي سخت‌افزار

1

-

32

-

زبان‌طراحي سخت‌افزار

كنترل كننده ميكرو

2

32

-

الكترونيك ديجيتال، زبان ماشين و برنامه نويسي پيشرفته

 

كاربرد كنترل‌كننده ميكرو در اتوماسيون

1

-

32

-

كنترل كننده‌ميكرو

انقلاب اسلامي

2

32

-

-

-

ورزش1

1

-

16

-

-

جمع واحد

16

 

 

 • در صورت عدم گذراندن درس بهداشت و تنظيم خانواده (1واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • در صورت عدم گذراندن درس كارآفريني (3 واحدي) يا كارآفريني و پروژه (2 واحدي) در دوره كارداني، اين درس بايد اخذ گردد.
 • اخذدروس جبراني درصورت عدم گذراندن در مقطع كارداني با نمره قبولي12

 

ترم چهارم

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

مهندسي اينترنت

2

32

-

سرويس دهنده هاي اينترنتي

-

امنيت شبكه

2

32

-

TCP/IP

-

آز كنترل صنعتي PLC

1

-

32

-

كنترل صنعتي PLC

آز سنجش شبكه

1

-

32

 

طراحي شبكه‌هاي LAN

پروژه

3

-

144

ترم سوم به بعد

-

كارورزي

2

-

240

ترم آخر

 

تاريخ اسلام

2

32

-

-

-

متون اسلامي

2

32

-

-

-

جمع واحد

15

 

 

دروس جبراني

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

معماري  رايانه

3

48

-

-

-

مدارالكترونيكي

3

48

-

-

-

كاربردمخابرات در رايانه

3

48

-

-

-

برنامه نويسي مقدماتي

3

48

-

-

-

 

 

جدول ترم‌بندي درسي رشته كارداني فناوري اطلاعات و ارتباطات  (73 واحد)

 

ترم اول

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

رياضي عمومي  

3

48

-

-

-

فيزيك الكتريسته

3

48

-

-

-

ادبيات فارسي

3

48

-

-

-

زبان خارجي

3

48

-

-

-

تربيت بدني1

1

-

32

-

-

مباني كامپيوتر و برنامه‌سازي

2

16

48

-

-

معارف اسلامي

2

32

-

-

-

آز فيزيك الكتريسته

1

-

32

-

فيزيك الكتريسته

جمع واحد

18

 

 

 

ترم دوم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آمار و احتمالات

3

48

-

رياضي عمومي

-

سيستم‌هاي عامل مديريت شبكه

2

32

-

مباني كامپيوترو برنامه‌سازي

-

اخلاق اسلامي

2

32

-

-

-

زبان‌هاي برنامه‌نويسي وب

3

32

32

-

-

ساختمان‌ داده‌ها

3

32

32

مباني كامپيوتر و برنامه‌سازي

-

مهندسي اينترنت (اختياري 1)

2

16

32

-

-

كارآفريني

3

32

32

-

-

جمع واحد

18

 

 

 

 

ترم سوم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

3

32

32

ساختمان داده‌ها

-

پايگاه داده‌ها

3

48

-

ساختمان داده‌ها

-

آز پايگاه داده‌ها

1

-

32

-

پايگاه داده‌ها

شبكه‌هاي كامپيوتري

2

32

-

ساختمان داده‌ها

-

مباني فناوري اطلاعات

3

32

32

-

-

محيط‌هاي چندرسانه‌اي

3

32

32

-

-

مباحث ويژه‌

2

32

-

بعد از ترم دوم

-

زبان تخصصي

2

32

-

زبان خارجي

-

آز سيستم‌هاي عامل مديريت شبكه

1

-

32

سيستم‌هاي عامل مديريت شبكه

-

جمع واحد

20

 

 

 

 

 

ترم چهارم

 

نام درس

تعدادواحد

ساعت

پيش‌نياز

هم‌نياز

ن

ع

آز شبكه‌هاي كامپيوتري

1

32

-

شبكه‌هاي كامپيوتري

 

مهندسي فناوري اطلاعات

3

32

32

شبكه‌هاي كامپيوتري + مباني فناوري اطلاعات

-

تجارت الكتريكي

3

32

32

شبكه‌هاي كامپيوتري

-

پروژه

3

-

144

-

-

كارآموزي

2

-

24

-

-

جمعيت و تنظيم خانواده

1

16

-

-

 

مستندسازي

1

16

-

تجزيه و تحليل سيستم‌ها

-

طراحي و پياده‌سازي كتابخانه الكترونيكي

3

32

32

بعد از حداقل 30 واحد

-

جمع واحد

17

 

 

 

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی