زمان انتخاب واحد در سایت www.shirazjju.ac.ir

دانشجویان محترم جهت انتخاب در سایت www.shirazjju.ac.ir    از تاریخ 93/6/19 الی 93/6/23 مراجعه نمایید

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی