معارفه دانشجویان جدید 2-92

مراسم معارفه دانشجویان جدید چهارشنبه 21 اسفند ساعت 14 حضور الزامی است مکان سالن اجتماعات طبقه 5

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی