انتخاب واحد

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد در سامانه دانشگاه نشده اند در روز جمعه مورخ92/12/2 می توانند در سایت www.shirazjju.ac.ir انتخاب واحد نمایند دانشجویان کاردانی از ساعت 8الی 14 و دانشجویان کارشناسی از ساعت 14 ال 24

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی