متقاضیان وام دانشجویی نیمسال 92-2

دانشجویان متقاضی وام شهریه حداکثر تا تاریخ 29/11/92 به امور دانشجویی مرکز (خانم مرتضوی) طبقه سوم مراجعه نمایند .

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی