راهنما و زمان انتخاب واحد 2- 92 دانشجویان جدید الورود

دانشجویان جدالورود جهت انتخاب واحد خود به نکات ذیل توجه کنند:

1-ورود به سامانه آموزشی دانشگاه جامع http://edu.uast.ac.ir

2-گرفتن کد دانشجویی از سایتhttp://edu.uast.ac.ir  (جهت نام کاربری برای ورود به سایت http://www.shirazjju.ac.ir/login.aspx)

3-وارد شدن به سایت http://www.shirazjju.ac.ir/login.aspx

4-نام کاربری(کد دانشجویی) و رمز عبور(کد ملی) می باشد

5-انتخاب دروس بر اساس جدول ترم بندی http://www.shiraz.iastjd.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/178-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C.html

تذکر مهم: انتخاب واحد فقط باید از طریق سایت http://www.shirazjju.ac.ir/login.aspx انجام پذیرد.

زمان انتخاب واحد از ساعت 8:00 الی 24 روز 25/11/92 می باشد .

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی