زمان انتخاب واحد 2-92

انتخاب واحد سامانه سجاد

از تاريخ 14/11/92 لغايت 18/11/92

انتخاب واحد در سامانهwww.shirazjju.ac.ir

از تاريخ 17/11/92 لغايت 20/11/92

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی