اطلاعیه مهم جلسات امتحانات 1-92

دانشجویان محترم :

جهت ورود به جلسات  امتحانی نیمسال اول 92 موارد ذیل الزامی می باشد

1- تسویه حساب مالی

2-دریافت کارت ورود به جلسه از سایت www.shirazjju.ac.ir ,مهمور به مهر دایره امتحانات(خانم مدام)

3-داشتن کارت دانشجویی یا کارت شناسایی ملی

4-به همراه داشتن برگ انتخاب واحد

5-رعایت حجاب اسلامی

6- همراه نداشتن تلفن همراه و اشیاء قیمتی

 

                                                                                                        دایره امتحانات

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی