ساعات تشکیل کلاس کاربینی استاد جهانخواه

گروه های 247 و 266 روز دوشنبه 16 دی ماه 92 ساعت 16-14 سالن دانشجو

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی