ساعات تشکیل کلاس کاربینی استاد اکبری

ساعات تشکیل کلاس کاربینی

برگزاری روز های  کلاس:

یکشنبه :15و 22 دی ماه 92         

چهارشنبه :25 دی ماه 92

ساعات تشکیل کلاس:

گروه های 243و 234     ساعت 16-14

گروه های 330 و 249    ساعت 18-16

مکان تشکیل کلاس :

طبقه 5 سالن سالن دانشجو

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی