تغيير نام كاربري سامانهwww.shirazjju.ac.ir

قابل توجه دانشجويان جديدالورود

تغيير نام كاربري سامانهwww.shirazjju.ac.ir

 

 

جهت ورود به سامانه آموزشي www.shiraz jju.ac.ir   نام كاربري به شماره دانشجوئي تغيير يافت.براي دريافت شماره دانشجوئي به سامانه آموزشي سجاد مراجعه نمايند.                                                         آموزش مركز

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی