تاييديه انتخاب واحد نهايي ترمي

دانشجويان جهت تاييديه انتخاب واحد نهايي براساس جدول زمانبندي ذيل با بهمراه داشتن 2 نسخه پرينت از سايت www.shirazjju.ac.ir به آموزش مركز (عوض پور) مراجعه نمائيد.مراجعه تمامي دانشجويان الزامي است.

 

رشته

تاريخ

روز وساعت

رشته

تاريخ

روز وساعت

كاردان فني برنامه سازي كامپيوترورودي92

27/7/92

شنبه 10-8

مهندسي فنآوري اطلاعات تجارت  ورودي 92

29/7/92

دوشنبه 15-13

كاردان فني شبكه هاي كامپيوتري ورودي92

27/7/92

شنبه 12-10

مهندسي فنآوري سيستمهاي سخت افزار رايانه اي  ورودي 92

30/7/92

سه شنبه 10-8

كاردان فني ابزار دقيق ورودي92

27/7/92

شنبه 15-13

مهندسي فنآوري  الكترونيك  صنعتي ورودي 92

30/7/92

سه شنبه 12-10

كاردان فني اينترنت وشبكه هاي گسترده ورودي92

27/7/92

شنبه 15-13

سخت افزار ورودي 90

30/7/92

سه شنبه 15-13

كاردان فني كامپيوتر سيستمهاي رايانه اي ورودي 92

28/7/92

يكشنبه10-8

نرم افزار ورودي 90

30/7/92

سه شنبه 15-13

كاردان فني ربات ورودي 92

28/7/92

يكشنبه 12-10

فنآوري اطلاعات وارتباطات ورودي 90

1/8/92

چهارشنبه 10-8

مهندسي شبكه هاي كامپيوتري ورودي 92

28/7/92

يكشنبه 15-13

سخت افزار ورودي 91

1/8/92

چهارشنبه 12-10

مهندسي فنآوري اطلاعات فناوري ورودي 92

28/7/92

يكشنبه 15-13

نرم افزار ورودي 91

1/8/92

چهارشنبه 15-13

مهندسي فنآوري اطلاعات طراحي صفحات وب  ورودي 92

29/7/92

دوشنبه 10-8

فنآوري اطلاعات وارتباطات ورودي 91

1/8/92

چهارشنبه 15-13

مهندسي فنآوري اطلاعات برنامه نويسي تحت وب ورودي 92

29/7/92

دوشنبه 12-10

مهندسي تكنولوژي نرم افزارورودي 90

4/8/92

شنبه 10-8

مهندسي فنآوري اطلاعات امنيت ورودي 92

29/7/92

دوشنبه 15-13

مهندسي تكنولوژي الكترونيك ورودي 91

4/8/92

شنبه 12-10

رشته

تاريخ

روز وساعت

رشته

تاريخ

روز وساعت

مهندسي تكنولوژي فنآوري اطلاعات ورودي 91

5/8/92

يكشنبه 10-8

مهندسي تكنولوژي سخت افزاررايانه اي ورودي 91

5/8/92

يكشنبه 15-13

مهندسي تكنولوژي سخت افزار رايانه اي ورودي 90

5/8/92

يكشنبه 12-10

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی