جشن معارفه دانشجويان جديد الورود

جشن معارفه دانشجويان ورودي 92 سه شنبه مورخ 92/7/16 ساعت 14 در سالن دانشجو واقع در طبقه 5 برگزار مي گردد ضمنا شركت تمامي دانشجويان در اين جشن الزامي مي باشد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی