زمان انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود

انتخاب واحد دانشجويان ورودي مهر ماه رشته هاي مهندسي شبكه هاي كامپيوتري و كارداني فني ربات به علت تمديد مدت زمان ثبت نام در تاريخ 92/7/8 و 92/7/9 انجام مي گردد . ضمنا جهت انتخاب واحد به سايت www.shirazjju.ac.ir مراجعه نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی