ثبت نام و شركت در مسابقات ورزشي المپياد كشوري

جهت شركت در رشته هاي فوتسال - واليبال - بسكتبال -تنيس روي ميز - دو ميداني - شنا - كاراته - تكواندو (برادران و خواهران)

كشتي آزاد (برادران)

 

زمان ثبت نام :نيمه اول تير ماه 92

مكان ثبت نام :دفتر فعاليت هاي فرهنگي

                                                                 

                                                  مديريت فرهنگي -دانشجويي مركز علمي كاربردي

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی