قابل توجه كليه دانشجويان محترم ترمي و پودمان

جهت تسويه حساب مابقي شهريه و دريافت فيش بانك ملي تا پايان ارديبهشت 92 به امور مالي مراجعه فرماييد. در غير اينصورت كارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد .

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی