شركت در مسابقه واليبال دانشجويي

 

به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند (برادران و خواهران) به رشته ورزشي واليبال مي رساند

جهت شركت در مسابقات واليبال دانشجويي بين مراكز تا سه شنبه مورخ 10/2/92 جهت ثبت نام به دفتر فعاليتهاي فرهنگي واقع در طبقه سوم مراجعه نمايند.

 

مديريت فرهنگي دانشجويي مركز.

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی