مسابقات ورزشي

مسابقات ورزشي -دانشجويي

تنيس روي ميز- دارت- شطرنج

زمان برگزاري مسابقه :

برادران دوشنبه 92/2/9

خواهران سه شنبه 92/2/10

مهلت ثبت نام : تا پايان وقت اداري شنبه 92/2/7

محل ثبت نام : دفتر فعاليتهاي فرهنگي طبقه سوم

مكان برگزاري : دانشگاه علمي كاربردي جهاددانشگاهي

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی