تعطيلي كلاسها آموزشي

 كليه كلاسهاي آموزشي در روز سه شنبه مورخ 22/12/91 تعطيل مي باشد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی