دانشجويان مغايرت معدل ورودي 2-91

دانشجوياني  پودماني 2-91 كه مغايرت معدل داشتند  هر چه سريعتر در روز چهارشنبه مورخ 9/12/91 و شنبه12/12/91 از ساعت 8:30 الي 11 به آموزش (خلفي نژاد) مراجعه نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی