قابل توجه دانشجويان ترمي وروديها 90و91

دانشجويان مي بايست  درهر دو سايت دانشگاه جامع(edu.uast.ac.ir )وسايت shirazjju.ac.ir)) انتخاب واحد نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی