قابل توجه دانشجويان ترمي ورودي 91

دانشجوياني كه در امتحانات پايان ترم غائب بوده اند مي بايست فرم حذف درس را از كافي نت تحويل وپس از تكميل نمودن به آموزش (خانم عوض پور) تحويل نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی