ويرايش انتخاب واحد

دانشجويان محترم جهت ويرايش انتخاب واحد خود در تاريخ 91/12/5 الي 91/12/6 از ساعت 8 الي 24 با مراجعه به سامانه آموزشي مركز www.shirazjju.ac.ir  مراجعه نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی