اسامي پذیرفته شدگان نهایی كارشناسي حرفه‌اي پودماني بهمن 91

اسامي پذیرفته شدگان نهایی متمرکز و  نیمهمتمرکز  مهندسي فناوري كارشناسي حرفه‌اي پودماني بهمن91

 

 

اسامي پذیرفته شدگان نهایی کدرشته محل‎‌های متمرکز و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‎ های نیمه‎متمرکز آزمون مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه‌اي دوره‌هاي پودماني نظام آموزش مهارتي بهمن‌ماه سال 1391 دانشگاه جامع علمی کاربردی ، در پايگاه الكترونيكی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام شد.

 

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی