دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

 

دانشجويان ترمي و پودماني مي بايست فقط براساس جدول زمانبندي ذيل با دردست داشتن انتخاب واحدجهت دريافت كارت ورود به جلسه به امورمالي مراجعه نمايندوبعد ازدريافت از امورمالي ،جهت تائيديه نهائي به كارشناسان آموزش مراجعه نمايند.

 

ورودي

روز وساعت

88 و89

يكشنبه 24/10/91     ساعت 12-8

90

دوشنبه 25/10/91     ساعت 12-8

91

سه شنبه 26/10/91    ساعت 12-8

تمامي وروديها

چهارشنبه 27/10/91    ساعت 12-8

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی