دريافت كارت دانشجويي

دانشجويان ورودي 91 جهت دريافت كارت دانشجويي به آموزش مراجعه نمايند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی