آدرس مركز

شيراز خيابان زند نبش خيابان شهيد فقيهي مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي واحد شيراز

تلفن: 2333023-2355082

فكس: 2336698

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی