تقویم آموزشی 94-93

تقویم آموزشی  دوره های ترمی و پودمانی علمی –کاربردی سال تحصیلی 94-1393

نیم سال اول تحصیلی94-93

27 الی 30شهریور 93

انتخاب واحد

1 مهر 93

شروع کلاس ها

15و16 مهر 93

حذف و اضافه

15 و 16 آذر93

حذف اضطراری

25 دی 93

پایان کلاس ها

28 دی الی 12 بهمن 93

امتحانات

نیم سال دوم تحصیلی 94-93

17 الی 29 آذر 93

درخواست مهمان و انتقال توسط دانشجو

17 آذر الی 4 دی 93

بررسی در خواست مهمان و انتقال توسط مراکزاستان

15 الی 18 بهمن 93

انتخاب واحد

21 بهمن 93

شروع کلاس

5 و 6 اسفند 93

حذف و اضافه

15و16 اردیبهشت 94

حذف اضطراری

24 خرداد 93

پایان کلاسها

1 الی 13 تیر 94

امتحانات

تابستان سال 1394

14و15 تیر 94

در خواست مهمان توسط دانشجو

14 الی 17 تیر 94

بررسی در خواست مهمان توسط مراکز

17و18 تیر 94

انتخاب واحد

20تیر 94

شروع کلاس ها

12 شهریور 94

پایان کلاس

14 الی 25 شهریور 94

امتحانات

 

زمان بندی در خواست مهمان انتقال تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

نیم سال اول تحصیلی 95-94

17 الی 29 مرداد 94

در خواست توسط دانشجو

17 مرداد الی 12 شهریور 94

بررسی در خواست توسط مراکز / واحد استانی/ستاد

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی