اطلاعیه پروژه زمستان 92

قابل توجه دانشجویان که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 درس پروژه پایانی را گرفته اند.

مراحل اقدام :

1-دریافت فرم پروژه از سایت .در فرم مذکور باید قبل از چاپ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته به صورت تایپ شده درج شود.

       فرم را دانلود کنید

2-مراجعه به جناب آقای مهندس شور انگیز برای تعیین استاد پروژه در تاریخ دوشنبه 92/12/19

3-مراجعه به استاد مربوطه جهت تعیین موضوع پروژه در اسرع وقت

4 - تحویل فرم تکمیل شده که به امضا استاد مربوطه رسیده است به آقای مهندس شورانگیز  حداکثر تا پایان اسفند ماه جاری

5-دریافت فرم تایپ شده پروژه از خانم مدام دو هفته کاری بعد از تحویل فرم تکمیل شده (بند 4)

6-مهلت تحویل پروژه 93/04/31 خواهد بود که در صورت موافقت استاد و مدیر گروه  حداکثر تا 93/5/20قابل تمدید خواهد بود.

تبصره مهم :دانشجویان فارغ التحصیل که درس معرفی به استاد داشته باشند امکان تمدید مهلت تحویل پروژه را ندارند و باید حداکثر تا تاریخ 93/04/31 پروژه خود را تحویل نمایند

7-درس پروژه دانشجویانی که در تاریخ های تعیین شده مراجعه نکنند و یا در مهلت تعیین شده فرم تکمیلی خود را تحویل ننمایند حذف می شود و مسئولیت آن بعهده دانشجو می باشد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی